پارسی / English
اطلاعیه در راستای اجرای نامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 اداره کل بازرسی کار و بعنایت به ایین نامه اجرایی ماده 122 قانون چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط
شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح ماده 5 آیین نامه مذکور که اشاره می
 دارد خدمات حفاظتی و مراقیتی عبارتست از: مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و
تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در اینگونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد
 بهادار و سایر فعالیت هایی که صرفا جنبه حفاظت فیزیکی دارند به اطلاع می رساند اینگونه
فعالیتها، همانطوریکه اشاره گردید صرفا جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصرا در صلاحیت
شرکتها و موسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی می باشند